Privacy statement

Privacy statement Website

Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door de vereniging De TAAK.

 Verwerking van persoonsgegevens door De TAAk

Wij hechten eraan dat onze dienstverlening open, eerlijk en transparant is. In dat kader vinden wij het belangrijk dat u precies weet welke persoonsgegevens De TAAK verzamelt en voor welke doeleinden we deze persoonsgegevens gebruiken. In dit privacy statement beschrijven wij dat op een overzichtelijke manier. De TAAK staat er voor in dat persoonsgegevens op een zorgvuldige wijze en in overeenstemming met de wet- en regelgeving worden verzameld, gebruikt en verwijderd.

Dit privacy statement kan van tijd tot tijd wijzigen als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Het meest actuele privacy statement kunt u vinden op onze website op https://www.de-taak.nl/privacy-statement/.

Waarvoor gebruiken we persoonsgegevens?

De TAAK verwerkt persoonsgegevens van haar leden voor de volgende doeleinden. De gegevens worden alleen voor dit doel gebruikt en bewaard.

 1. Het uitvoeren van overeenkomsten
  De TAAK behartigt de belangen van haar leden. Wij verwerken persoonsgegevens van onze leden ten behoeve van de ledenadministratie en om overeenkomsten die we sluiten met opdrachtgevers te kunnen uitvoeren.
 2. Afhandeling van de door u gevraagde informatie of publicaties;
  Indien u meer informatie wenst over de activiteiten van de vereniging dan verwerken wij uw gegevens om u reactie te kunnen geven.
 3. Het verbeteren van de website en dienstverlening van De TAAK
  Dit doen we op twee manieren direct (bijv. de gegevens die u aan ons versterkt via onze website) en indirect (via cookie technologie). Onze website maakt gebruik van functionele en analytische cookies om de bezoekerservaring te optimaliseren.

Welke grondslagen zijn van toepassing?

De TAAK verwerkt uitsluitend persoonsgegevens als daarvoor een wettelijke grondslag bestaat, zoals voorgeschreven wordt in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De volgende grondslagen zijn van toepassing:

 1. Uitvoeren van overeenkomsten
  Dit geldt voor persoonsgegevens die wij verwerken van opdrachtgevers en leveranciers met wie wij een overeenkomst hebben gesloten.
 2.  Gerechtvaardigd belang
  De Taak heeft een gerechtvaardigd belang om persoonsgegevens te verzamelen ten behoeve van haar ledenadministratie.
 3. Toestemming van betrokkenen
  Voor het gebruik van (analytische) cookies vragen wij toestemming aan de betrokkenen.
 4. Voldoen aan wettelijke verplichting
  De TAAK dient persoonsgegevens te verwerken vanwege een aantal wettelijke verplichtingen, zoals de bewaarplicht ten behoeve van haar administratie.

Met wie deelt De TAAK uw gegevens?

In principe delen we uw gegevens niet met anderen. Dat doen we alleen als het noodzakelijk is voor de uitvoering van onze dienstverlening of als we een wettelijke verplichting hebben.

 1. Leveranciers en onderaannemers die voor De TAAK werken
  We werken samen met dienstverleners die onze website en ICT-systemen bouwen en beheren. Met hen maken we goede afspraken over hun verplichtingen en bevoegdheden. Deze leggen we vast in (verwerkings)overeenkomsten.
 2. Belastingdienst
  In het geval van fiscale verzoeken kunnen er gegevens worden gedeeld met de belastingdienst.

Hoe lang bewaart De TAAK uw persoonsgegevens?

De TAAK bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacy statement genoemde doelen te bereiken.

 • De bewaartermijn van onze administratie is zeven jaar, overeenkomstig met de wettelijke verplichting. Dit is inclusief de met u gesloten overeenkomsten en de termijn gaat in nadat de overeenkomst is beëindigd.
 • Wanneer u ons een e-mail stuurt of een vraag stelt via een contactformulier, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.
 • Gegevens voor marketingactiviteiten worden maximaal 1 jaar bewaard, nadat er contact is geweest in het kader van het aanbieden van producten of diensten.

Inzage, wijziging, verwijderen of afschermen van persoonsgegevens

Als u wilt weten welke persoonsgegevens De TAAK van u verzamelt en gebruikt, kunt u hiervoor een verzoek indienen. Tevens heeft u het recht:

 • Om uw persoonsgegevens te corrigeren of verwijderen,
 • Om uw toestemming voor gegevensverwerking in te trekken,
 • Om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door De TAAK ,
 • Op gegevensportabiliteit. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij in elektronische vorm van u beschikken, naar u of een andere, door u genoemde organisatie te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, bezwaar of gegevensoverdraging sturen naar De TAAK. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs (met onherkenbare foto) met het verzoek mee te sturen. We reageren binnen vier weken op uw verzoek.

Heeft u een klacht over de wijze waarop De TAAK uw persoonsgegevens verwerkt, dan kunt u dat melden. Mocht dit niet tot het gewenste resultaat leiden, dan kunt u ook een klacht indienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Contactgegevens

Zie de contactpagina.